Organising Committee

Krasnyanskiy Mikhail Nikolaevich
Chairman Doctor of Technical Sciences, Professor, Rector of Tambov State Technical University
Tkachev Alexey Grigorievich
Deputy Chairman Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of Department, Tambov State Technical University
Babkin Alexander Viktorovich
Scientific Secretary Ph.D., Senior Researcher, Tambov State Technical University
Muromtsev Dmitry Yurievich
Doctor of Technical Sciences, Professor, Vice-Rector for Research and Development, Tambov State Technical University
Molotkova Natalia Vyacheslavovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, First Vice-Rector, Tambov State Technical University
Mishchenko Elena Sergeevna
Doctor of Economics, Professor, Vice-Rector for International Relations, Tambov State Technical University
Maystrenko Alexander Vladimirovich
Ph.D., Associate Professor, Vice-Rector for Economic Development, Tambov State Technical University
Zavrazhin Dmitry Olegovich
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Tambov State Technical University
Burakova Elena Anatolyevna
Ph.D., Associate Professor, Tambov State Technical University
Shubin Igor Nikolaevich
Ph.D., Associate Professor, Tambov State Technical University
Pasko Tatyana Vladimirovna
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Tambov State Technical University
Memetov Nariman Rustemovich
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Tambov State Technical University